Dakisolatienormen strenger vanaf januari 2020!

De toekenning van 15 strafpunten bij inbreuken voor daken van 16m² of groter blijft gelden.

Niet-voldoen aan de dakisolatienorm zal dus vanaf 1 januari 2020 aanleiding kunnen geven tot een ongeschikt verklaring.

Maar vanaf 1 januari 2020 kan men ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld in een EPC, lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld.

Deze grenswaarden zijn:
600 kWh/m² voor een open bebouwing
550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
500 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
400 kWh/m² voor een appartement

De werkwijze van de woningcontroleur bij het uitvoeren van het conformiteitsonderzoek en het toekennen van strafpunten voor het ontbreken van dakisolatie verandert dus. 

Hoe gebeurt de controle?

De woningcontroleur kijkt na of er een EPC is voor de woning.

Hij kent geen strafpunten voor dakisolatie toe:

De algemene energiescore in het EPC lager is dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde (bijvoorbeeld een appartement met een energiescore van 350 kWh/m²)

Het EPC een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt van minimum 0,75 m² K/W en de R-waarde geen default-waarde is.

Indien de algemene energiescore van de woning en de R-waarde niet voldoen (bijvoorbeeld de R-waarde is een default waarde) zal de woningcontroleur de aanwezigheid van dakisolatie beoordelen door visuele controle volgens de huidige werkwijze zoals hoger beschreven.

De dakisolatienorm vanaf 1 januari 2021

De drie modellen van technische verslagen werden aangepast aan de drie nieuwe categorieën van gebreken in de Vlaamse Wooncode.

Vanaf 1 januari 2021 zijn de nieuwe technische verslagen van kracht.

Die overstap zal resulteren in een aantal bijkomende wijzigingen:

Het ontbreken van (voldoende) dakisolatie zal beoordeeld worden op het niveau van de woning en niet meer op het niveau van het gebouw. Het ontbreken van dakisolatie resulteert niet meer automatisch in een gebrek voor alle appartementen/studio’s in het gebouw.

Als de energiescore van de woning voldoet, is er geen quotering voor de woning in kwestie.
De eigenaar zal zelf moeten aantonen dat hij voldoet aan de dakisolatienorm.
Hij kan dit doen door een EPC-attest voor te leggen met een voldoende energiescore of door aan te tonen dat er dakisolatie aanwezig is.
Die wijziging vloeit voort uit het feit dat de woningcontroleur geen destructief onderzoek mag uitvoeren en zich alleen kan beroepen op visuele vaststellingen.

Hoe gebeurt de controle?

De woningcontroleur gaat na of er voor de woning een EPC beschikbaar is (door een rechtstreekse controle op de EPC-databank van de Vlaamse overheid of navraag bij het VEA) en kijkt naar de algemene energiescore en de informatie over dakisolatie in het EPC. Hij vinkt geen gebrek bij dakisolatie aan als:

De algemene energiescore in het EPC lager is dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde (bijvoorbeeld een appartement met een energiescore van 350 kWh/m²)

Het EPC een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt van minimum 0,75 m² K/W en de R-waarde geen default waarde is.

Bij gebrek aan een EPC, een te hoge energiescore van de woning, ontbrekende info over dakisolatie, een default waarde of te lage R-waarde op het EPC, gaat de woningcontroleur over tot visuele vaststelling.

Hij vinkt het gebrek bij dakisolatie aan als hij vaststelt dat dakisolatie ontbreekt.

Als het niet mogelijk is om ter plaatse visueel vast te stellen dat er dakisolatie is, moet de eigenaar de aanwezigheid van dakisolatie aantonen of alsnog een EPC laten opmaken en dat voorleggen.

Wat als de dakisolatie niet voldoet?

Een inbreuk op de dakisolatienorm zal gelden als een gebrek categorie II.

Dat kan op zich aanleiding geven tot een ongeschikt verklaring.

Ontbrekende dakisolatie bij daken kleiner dan 16m², geldt als een gebrek categorie I.

Aan de gebreken categorie I is eerder een sensibiliserend instrumentarium verbonden.